Verkiezingen: curriculum, rekentoets en eindexamen

De rekentoets, de kwaliteit van de lerarenopleiding, kleinere klassen, passend onderwijs: het zijn stuk voor stuk hot items in de verkiezingscampagne 2017. Wat zijn de standpunten van de verschillende partijen over belangrijke onderwijsissues? Hieronder de standpunten van de partijen over het curriculum, de rekentoets en het eindexamen.

Curriculum

Het lesprogramma in het primair en voortgezet onderwijs is een onderwerp van discussie. Partijen hebben hun eigen voorkeuren over de vakken die op school gegeven moeten worden.

 • DENK maakt zich zorgen over de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs in Nederland. DENK is voor burgerschap in een pluriforme samenleving als centraal getoetst doel. DENK is ook voor meer talenonderwijs, zoals het aanbieden van Spaans, Portugees, Mandarijn, Turks en Arabisch naast Engels, Duits en Frans.
 • De Partij voor de Dieren wil dat de onderwerpen duurzaamheid, voedsel, natuur- en milieueducatie en dierenwelzijn een vast onderdeel worden van het lespakket op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. De partij wil ook dat de onderwijsinspectie optreedt tegen scholen die geen voorlichting geven over LHBTI-diversiteit.
 • De VVD wil dat onder andere digitale vaardigheden, ondernemen en samenwerken een vaste plek in het onderwijs krijgen. In het basisonderwijs moet er meer aandacht worden besteed aan techniek en praktische vaardigheden.
 • Wat D66 betreft krijgen kinderen al op de basisschool les in digitale vaardigheden. Op initiatief van D66 is seksuele voorlichting op school, met aandacht voor seksuele diversiteit, verplicht.
 • De PvdA wil jongeren kennis laten maken met wetenschap en techniek. Dit inspireert hen om later te kiezen voor een technisch beroep.
 • GroenLinks wil dat het koloniaal verleden, migratiegeschiedenis, diversiteit en anti-discriminatie onderdeel worden van de kerndoelen in zowel het basis als voortgezet onderwijs. Bestrijding van vooroordelen over gender en seksualiteit wordt onderdeel van de zorgplicht van alle scholen.
 • De Vrijzinnige Partij wil dat in het middelbaar onderwijs en het beroepsonderwijs meer tijd en ruimte wordt ingericht voor de groei naar volwassenheid. ‘Belangrijke thema’s zoals maatschappelijke betrokkenheid, zingeving, hoe om te gaan met gewetensvragen en verleidingen om je heen en omgaan met geld kunnen jongeren helpen zich te ontwikkelen tot gelukkige en vrije mensen.’
 • Volgens de SGP moeten leerlingen weten hoe onze samenleving en democratische rechtsstaat tot ontwikkeling zijn gekomen. In de kerndoelen wordt daarom vastgelegd dat leerlingen kennis moeten hebben van de ‘vormende invloed van het christelijk geloof op onze samenleving en rechtsorde.’

Rekentoets en eindexamen

Partijen verschillen van mening over de nut en noodzaak van de rekentoets. Ook het eindexamen en de vorm daarvan, is een onderwerp in veel partijprogramma’s. 

 • Volgens de VVD moet de basis van het lesprogramma, zoals rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis op orde blijven. De rekentoets moet daarom ook meetellen bij het behalen van een diploma. De partij wil ook dat leerlingen die hun eindexamen niet hebben behaald, de kans krijgen om deelcertificaten per vak te behalen op hun eigen middelbare school. De VVD wil dat leerlingen vakken op verschillende niveaus kunnen volgen. Dit moet dan ook duidelijk zichtbaar zijn op het diploma, net als de prestaties die de leerling buiten het klaslokaal heeft behaald.
 • De SGP is van mening dat het resultaat van het centraal examen te zwaar weegt. Dat sterke accent op een beperkt deel van het onderwijs werkt eenzijdigheid in de hand, vindt de partij. De SGP wil dat het rekenonderwijs en de toetsing zoveel mogelijk onderdeel worden van het reguliere onderwijsprogramma. De partij wil dat de afzonderlijke status van de rekentoets in het voortgezet onderwijs verdwijnt en daarmee ook het ‘buitensporige gewicht in het examenoordeel’.
 • Het CDA wil dat scholieren op scholengemeenschappen de mogelijkheid krijgen om enkele examenvakken op een hoger niveau af te ronden. De partij investeert in onderhoud van rekenvaardigheden, maar wil de rekentoets afschaffen.
 • De PvdA wil het maatwerkdiploma invoeren, zodat leerlingen per vak op een zo hoog mogelijk niveau eindexamen kunnen doen. Dat voorkomt dat het vak waarmee de leerling het meest moeite heeft, bepaalt op welk niveau er eindexamen wordt gedaan. Het maatwerkdiploma moet zó worden vormgegeven, dat er geen twijfel kan ontstaan over de waarde van het diploma en het niet bijdraagt aan meer selectie aan de poort van het vervolgonderwijs.
 • D66 heeft scherpe kritiek op de bestaande rekentoets. De toets staat vol met verhalende rekensommen, waardoor het meer een taaltoets dan een rekentoets is. Om leerlingen beter te leren rekenen, moet vooral geïnvesteerd worden in rekenonderwijs in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hierbij horen ook investeringen in het rekenonderwijs op de lerarenopleidingen.
 • GroenLinks wil de rekentoets afschaffen.

 


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief