Wat verandert er in het onderwijs in 2018-2019?

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar gaat een aantal wijzigingen in, waar leraren, scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Hieronder de wijzigingen op een rij:

Meer ruimte voor invalkrachten

Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs kunnen komend schooljaar invalkrachten die invallen voor zieke leraren meerdere contracten achter elkaar aanbieden. Lees hier meer

Afwijken onderwijstijd

Net als in het speciaal onderwijs kunnen scholen in het regulier onderwijs vanaf augustus tijdelijk afwijken van de onderwijstijd. Kinderen kunnen hiermee tijdelijk vrijgesteld worden van het minimaal aantal uren onderwijstijd en toch naar school gaan, al is het maar een paar uur per week.

Nieuwe nevenvestiging

Per 1 september 2018 is het voor scholen mogelijk om een nevenvestiging op te richten, buiten het eigen rpo-gebied (regionaal plan onderwijsvoorzieningen). Voorwaarde is wel dat de bestuurders in de betreffende regio geen bezwaar hebben. De wet maakt het ook mogelijk om niet alleen een volledige, maar ook een deel van een vestiging te verplaatsen.

Fuseren makkelijker voor basis- en middelbare scholen

Het is vanaf komend schooljaar voor basis- en middelbare scholen gemakkelijker om te gaan fuseren. Zoals het regeerakkoord aangeeft wil dit kabinet de fusietoets afschaffen. Als eerste stap is geregeld per 1 augustus dat alle fusies een lichte toets door DUO ondergaan. De betrokken medezeggenschapsraden moeten instemmen met de voorgenomen fusie en er moet een rapport worden opgesteld waarin de keuze voor de fusie wordt onderbouwd.

Pseudoniem voor leerlinggegevens in primair onderwijs

Basisscholen kunnen vanaf komend schooljaar gebruik maken van een pseudoniem voor leerlingen wanneer zij digitaal lesmateriaal gebruiken. Daardoor kunnen straks minder persoonsgegevens uitgewisseld worden tussen een school en een aanbieder van digitale leermiddelen en wordt de privacy van leerlingen beter beschermd. De overstap naar een pseudoniem en het terugbrengen van het aantal leerlinggegevens gebeurt geleidelijk en zorgvuldig, zodat leerlingen er zo min mogelijk van merken.

Schrappen grondslag voor diagnostische toetsen

In de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) was de mogelijkheid opgenomen om diagnostische toetsen Nederlandse taal en rekenen in te voeren. Van deze mogelijkheid was nog geen gebruik gemaakt. Wel is de afgelopen jaren met subsidie van de overheid de diagnostische tussentijdse toets (DTT) ontwikkeld voor de vakken wiskunde, Nederlands en Engels. In 2016 is echter besloten dat de DTT niet verplicht zal worden voor scholen om te gebruiken. Op 1 augustus 2018 vervalt dus ook de algemene grondslag voor diagnostische toetsen in de WVO.

Halvering collegegeld

Per 1 september 2018 geldt dat studenten die zich voor het eerst inschrijven in het hoger onderwijs in hun eerste studiejaar de helft minder collegegeld betalen. Zij betalen dan geen 2060 euro maar 1030 euro voor het eerste studiejaar. Studenten aan een lerarenopleidingen krijgen een extra jaar halvering van het collegegeld. De halvering geldt ook voor studenten aan deeltijdopleidingen, de Open Universiteit en voor opleidingen met een verhoogd wettelijk collegegeld. Lees hier meer.

Online portfolio-tool beschikbaar voor leraren

Vanaf 1 augustus is er voor leraren in het PO, VO en mbo een nieuwe vrijwillige online portfolio-tool beschikbaar. Leraren kunnen in deze online omgeving op een gebruiksvriendelijke manier hun professionele ontwikkeling bijhouden, op vrijwillig basis. Het gaat hierbij om het bijhouden en vastleggen van hun eigen bijscholing, cursussen, en andere leer- en professionaliseringsactiviteiten. De portfolio-tool is hier beschikbaar. Het portfolio is alleen zichtbaar en beschikbaar voor de leraar zelf, anderen kunnen het niet inzien.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld